About The Book

הספר אינו מתיימר לתאר את מלוא מכלול האירועים ההם או להציג את תרומתם של פעילי התנועה היהודית בצורה ממצה ואובייקטיבית. אם לא הקדשתי למי מהם את ההתייחסות הראויה, אין זה נובע מחוסר כבוד או מתוך רצון להמעיט, חלילה, ממפעלו של מישהו. קריטריון הבחירה היה הַתְאָמַת החומר לעלילת הספר ויכולתי לתת לו אופי קריא. לרכישת ספר אלקטרוני